น้ำเสีย.com

ค่า G & O (Grease& Oil) เกินมาตรฐาน

น้ำเสียมีการกำหนดมาตรฐานน้ำทิ้ง ค่าไขมัน  G &O หรือ Grease & Oil ไว้ สำหรับโรงงานที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมกำหนดไว้

5 ppm และ สำหรับโรงงานในนิคมอุตสากรรมกำหนดไว้ ไม่เกิน 10 ppm ก่อนปล่อยเข้าระบบบำบัดนำ้เสียส่วนกลาง ซึ่งหากพิจารราตามสัดส่วนความสกปรกกับดัชนีคุณภาพน้ำเสียอื่นๆ เช่น BOD,COD,SS กับกำหนดไว้ค่อนข้างปฏิบัติได้ง่ายกว่ามาก   ทำให้โรงงานหลายโรงงานมักถูกค่าปรับน้ำเสียจาก ค่า G&O

ในการแก้ไขปัญหา สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1. ปรับปรุง หรือ ก่อสร้างระบบบำบัดนำ้เสียใหม่  หากประเมินว่าน้ำเสียมีค่าสกปรกมากเกินกว่า ระบบเดิมที่มี

1.1 Physical Treatment ได้แก่ Grease Trap  ค่าใช้จ่ายต่ ำ ประสิทธิภาพต่ำ มักมีโอกาสน้ำเสียเกินมาตรฐานบ่อยครั้ง

1.2 Chemical Treatment ได้แก่ DAF ค่าใช้จ่ายปานกลาง

1.3 ฺBio process ได้แก่ Aeration Process ค่าใช้จ่ายปานกลาง ลดค่า BOD และ COD ด้วย

2. ใช้ ระบบบำบัดนำ้เสียเดิม โดยการบริหารจัดการนำ้เสียที่มีให้มีค่าไม่เกินมาตรฐาน

industrial wastewater  management ทั้งนี้วิธีการดังกล่าวจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ

สามารถทำได้ทันที และผลพลอยได้ สามารถลดค่าบำบัดนำ้เสีย ค่าไฟฟ้า สารเคมีได้

ทั้งนี้วิธีการดังกล่าว นำ้เสียและสาธารณูปโภคเดิม ต้องเอื่้อในการแก้ไขปัญหาด้วยเช่นกัน

เราเชี่ยวชาญการแก้ไขปัญหาน้ำเสียเกินมาตรฐาน  หากมีข้อสงสัย สอบถามเราได้ ยินดีให้บริการ