น้ำเสีย.com

มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานที่อยู่นอกนิคมฯ

Item Parameter Method ๊Unit Standard
Maximum Acceptable Maximum Allowable
Concentration Concentration
1 Temperature Thermometer OC < 40 -
2 Odour non setting - unobjectionable -
3 Colour non setting - unobjectionable -
4 pH pH Meter - 5.5 – 9.0 -
5 BOD Azide Modification at 20 OC, 5 days mg/l              20 (2) 60
6 COD Potassium Dichromate Digestion mg/l 120 400
7 SS Glass Fibre Filter Disc mg/l 50 150
8 TDS (1) Dried at 103 – 105 OC at 1 hr. mg/l 3,000 5,000
9 Total Kjeldahl Nitrogen Kjeldahl mg/l 100 200
10 Fat Oil and Grease Solvent Extraction mg/l 5 15
11 Phenols Distillation & Colorimetric (4-aminoantipyrine) mg/l < 1 -
12 Cyanide as HCN Distillation & Colorimetric (Pyridine Barbituric Acid) mg/l < 0.2 -
13 Sulfide as H2S Titrate mg/l < 1 -
14 Formaldehyde Spectrophotometry mg/l < 1 -
15 Free Chlorine Iodometric mg/l < 1 -
16 As AAS (hydride generation) / PES (ICP) mg/l < 0.25 -
17 Ba AAS (direct aspiration) / PES (ICP) mg/l < 1.0 -
18 Cd AAS (direct aspiration) / PES (ICP) mg/l < 0.03 -
19 Cr AAS (direct aspiration) / PES (ICP) mg/l < 0.25 (Cr6+) -
mg/l < 0.75 (Cr3+) -
20 Cu AAS (direct aspiration) / PES (ICP) mg/l < 2.0
21 Hg Atomic Absorption Cold Vapor Technique mg/l < 0.005 -
22 Mn AAS (direct aspiration) / PES (ICP) mg/l < 5.0 -
23 Ni AAS (direct aspiration) / PES (ICP) mg/l < 1.0 -
24 Pb AAS (direct aspiration) / PES (ICP) mg/l < 0.2 -
25 Se AAS (hydride generation) / PES (ICP) mg/l < 0.02 -
26 Zn AAS (direct aspiration) / PES (ICP) mg/l < 5.0 -
27 Pesticides Gas Chromatography mg/l Non Detectable -
.
หมายเหตุ :   (1)     น้ำทิ้งที่ระบายลงแหล่งน้ำกร่อยที่มีค่าความเค็มเกิน 2,000 mg/l หรือลงสู่ทะเล AAS  =  Atomic Absorption Spectrophotometry
          จะมีค่า TDS มากกว่าในแหล่งน้ำกร่อยหรือน้ำทะเลได้ไม่เกิน 5,000 mg/l PES  =  Plasma Emission Spectroscopy
   (2)        มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากนิคมอุตสาหกรรมต้องมีค่า BOD <  20 ICP   =  Inductively Coupled Plasma
แหล่งที่มา : 1. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
   จากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
3. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 419/2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม