น้ำเสีย.com

ระบบบำบัดน้ำเสีย

wastewater

งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงงาน โรงพยาบาล อาคารสูง ต้องบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายกำหนด

ปัญหา คือ ระบบบำบัดน้ำเสียใช้พื้นที่มาก ??? ค่าเดินระบบแพง $$$ ตะกอนน้ำเสียเกิดขึ้นจำนวนมาก ค่าส่งตะกอนกำจัดแพงมาก  น้ำเสียเกินมาตรฐานบ่อยครั้ง !!!

 จ้างบริษัทมาเสนองาน ราคาสูงมาก ให้สร้างระบบใหม่หมด และ ยังบำบัดไม่ได้มาตรฐาน !!!   

เรา คือ คำตอบ

เรา เชื่อมั่นว่า การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ เลือกวิธีการ เทคโนโลยี โดยผู้มีความเชี่ยวชาญโดยตรง และ มากประสบการณ์ จะทำให้ การออกแบบ แก้ไข ปัญหา เลือกระบบที่ดีที่สุด พื้นที่น้อยสุด ลงทุนต่ำสุด!!

นอกจากนี้เรายังเป็นตัวแทนจำหน่าย Membrane MBR ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสีย BOD สูงๆ โดยใช้พื้นที่น้อยที่สุด ค่าใช้จ่ายการเดินระบบต่ำ

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ น้ำเสียที่สกปรกมากๆ อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแช่แข็ง อาหารทะเล ฟอกย้อม

wastewater2

BKG Water รับศึกษา ออกแบบ แก้ไขปัญหา ติดตั้งเครื่องจักร และก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ โดยทีมวิศวกรตามหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยระบบต่างๆดังต่อไปนี้

1.       ระบบกำจัดทางกายภาพ  (Physical Treatment) wastewater01

1.1    Automatic Screening , Bar Screen, Grit Chamber  เพื่อ กำจัดขยะ เม็ดกรวดทราย

1.2     Primary Clarifier การตกตะกอนเพื่อลดภาระสารอินทรีย์

1.3    ระบบ Dissolve Air Floatation เช่น การกำจัดยาง และ อุตสาหกรรมกระดาษ

1.4    ระบบ Dewatering process โดยการใช้ Belt press , Filter press, Centrifuge, Decanter

2.        ระบบกำจัดทางเคมี (Chemical Treatment) wastewater02

2.1    การตกตะกอนโละหนัก (Precipitation) โดยปรับ pH

2.2    Oxidation & Reduction system  เช่น โลหะหนักบางประเภท Cr+6 และ กรณีค่า CODสูงๆ

2.3    Coagulation  & Flocculation system เช่น การกำจัด SS สูงๆ 

3.       ระบบบำบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment) wastewater03

กรณี ค่า บีโอดี สูง

3.1    ระบบบ่อหมัก (Anaerobic Pond)

3.2    ระบบ UASB  (Upflow Anaerobic Sludge Blanket)

3.3    ระบบ MBR

กรณี ค่า บีโอดี ปานกลางและต่ำ

3.4    ระบบตะกอนเร่ง Activated Sludge ในรูปแบบ Reactor ต่างๆ เช่น Completely mix, Conventional , SBR

3.5    ระบบ Stabilization Pond และ Aerated Lagoon

3.6    ระบบกำจัดสารอาหาร ฟอสฟอรัส และ ไนโตรเจน ในน้ำเสีย

wastewater3