น้ำเสีย.com

มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานเข้าสู่ระบบบำบัดนำ้เสียส่วนกลางนิคมฯ

Effluent Discharge to Central Waste Water Treatment Plant

For Factories before discharge to IEAT

Items

Unit

Standard values

1. Biochemical Oxygen Demand (BOD)

mg/l

not more than 500

2. Chemical Oxygen Demand (COD)

mg/l

not more than 750

3. Suspended Solid (SS)

mg/l

not more than 200

4.Total Dissolve Solid (TDS)

mg/l

not more than 3000

5. Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)

mg/l

not more than 100

6. pH

-

5.5 – 9.0

7. Heavy Metal
- Mercury (Hg)

mg/l

not more than 0.005

- Selenium (Se)

mg/l

not more than 0.02

- Cadmium (Cd)

mg/l

not more than 0.03

- Lead (Pb)

mg/l

not more than 0.2

- Arsenic (As)

mg/l

not more than 0.25

- Chromium (Cr3+)

mg/l

not more than 0.75

- Chromium (Cr6+)

mg/l

not more than 0.25

- Barium (Ba)

mg/l

not more than 1.0

- Nickel (Ni)

mg/l

not more than 1.0

- Copper (Cu)

mg/l

not more than 1.0

- Zinc (Zn)

mg/l

not more than 5.0

- Manganese (Mn)

mg/l

not more than 5.0

- Silver (Si)

mg/l

not more than 1.0

8. Total iron

mg/l

not more than 10

9. Fluoride (F)

mg/l

not more than 5

10. Sulfide

mg/l

not more than 1.0

11. Cyanide as HCN

mg/l

not more than 0.2

12. Formaldehyde

mg/l

not more than 1.0

13. Phenols Compound

mg/l

not more than 1.0

14. Chloride asCL2

mg/l

not more than 2000

15. Free Chlorine

mg/l

not more than 1.0

16. Pesticide

mg/l

not allowed

17. Temperature

oC

not more than 45

18. Color

-

not appear

19. Odor

-

not appear

20. Oil & Grease

mg/l

10.0

21. Radioactive

-

not allowed

22. Surfactant (Synthetic Detergent)

mg/l

not more than 30.0