น้ำเสีย.com

Knowledge

ค่า G & O (Grease& Oil) เกินมาตรฐาน

น้ำเสียมีการกำหนดมาตรฐานน้ำทิ้ง ค่าไขมัน  G &O หรือ Grease & Oil ไว้ สำหรับโรงงานที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมกำหนดไว้ 5 ppm และ สำหรับโรงงานในนิคมอุตสากรรมกำหนดไว้ ไม่เกิน 10 ppm ก่อนปล่อยเข้าระบบบำบัดนำ้เสียส่วนกลาง ซึ่งหากพิจารราตามสัดส่วนความสกปรกกับดัชนีคุณภาพน้ำเสียอื่นๆ เช่น BOD,COD,SS กับกำหนดไว้ค่อนข้างปฏิบัติได้ง่ายกว่ามาก   ทำให้โรงงานหลายโรงงานมักถูกค่าปรับน้ำเสียจาก ค่า G&O ในการแก้ไขปัญหา สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 1. ปรับปรุง หรือ ก่อสร้างระบบบำบัดนำ้เสียใหม่  หากประเมินว่าน้ำเสียมีค่าสกปรกมากเกินกว่า ระบบเดิมที่มี 1.1 Physical Treatment ได้แก่…